Kontakt

Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości

z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 99,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000222028,
NIP 951-21-26-737.

[email protected]