Zgodnie ze Statutem Fundacji Edukacji i Przedsiębiorczości z dnia 1 października 2004 r (§ 10 i 11 Statutu) celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie działań sprzyjających rozwojowi życia społecznego, w szczególności ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym;
 2. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
 3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 4. Upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 5. Podejmowanie działań wspierających rozwój demokracji;
 6. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 7. Działalność na rzecz uchodźców;
 8. Promocja działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
 10. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 11. Wspieranie inicjatyw społecznych i samorządowych;
 12. Promocja i rozwój oświaty i nauki;
 13. Działanie na rzecz dostosowywania oferty edukacyjnej szkół, uczelni i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
 14. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
 15. Wspomaganie edukacji ustawicznej osób dorosłych;
 16. Promocja i wspieranie kultury;
 17. Promocja i ochrona zdrowia;
 18. Promocja i działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska;
 19. Promocja i wspieranie sportu;
 20. Wspieranie aktywnej polityki rynku pracy oraz integracja i reintegracja zawodowa i społeczna;
 21. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy;
 22. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia;
 23. Promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 24. Rehabilitacja i integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
 25. Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka;
 26. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet;
 27. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii, w szczególności informacyjnych;
 28. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy;
 29. Działanie na rzecz zwiększania szans dzieci i młodzieży;
 30. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki;
 31. Pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania dla projektów przygotowywanych przez podmioty gospodarcze, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe;
 32. Wspieranie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej;
 33. Działania na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie wydarzeń kulturalnych o wyjątkowej randze artystycznej oraz wydarzeń sportowych;
 2. Wspomaganie rehabilitacji i wszelkich działań służących aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych;
 3. Wspieranie działań mających na celu promowanie talentów i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży;
 4. Popularyzowanie i promocja wiedzy;
 5. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego;
 6. Wspieranie interesów grup marginalizowanych społecznie;
 7. Pomoc społeczną i działalność dobroczynno – opiekuńczą;
 8. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
 9. Współpracę z władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 10. Szkolenia, kursy oraz akcje promocyjne i informacyjne;
 11. Działalność turystyczną i gastronomiczną;
 12. Udzielanie pożyczek w ramach wspierania aktywności zawodowej i gospodarczej;
 13. Wspieranie przedsiębiorczości;
 14. Identyfikacja i pozyskiwanie źródeł finansowania dla projektów tworzonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne podmioty

...